0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
გაშალე ყველა
მეორე საფეხური

3. ერთნიშნების შეკრება და გამოკლება

4. შეკრება

8. მრავალმოქმედებიანი ამოცანები