0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
გაშალე ყველა
მესამე საფეხური

2. შეკრება და გამოკლება