0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
გაშალე ყველა
მეხუთე საფეხური

8. წილადების შეკრება და გამოკლება

13. ზომა

15. გეომეტრია