0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
გაშალე ყველა
პირველი საფეხური

3. შეკრება

4. გამოკლება