პირველი საფეხური
» 3.16 ერთეულებისა და ათეულების დაჯგუფება
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0