მეხუთე საფეხური
» 16.2 რიცხვითი და ასოითი გამოსახულება
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0