წიგნიერების მიზანი

წიგნიერების მიზანი

ჩვენი რესურსი ასევე მოიცავს წიგნიერების მიმართულებასაც, რაც ბავშვის მიერ სხვადასხვა კატეგორიის ტექსტების გლობალური, დეტალური აღქმის და სხვა სახის უნარების გაუმჯობესებას ემსახურება. ჩვენი რესურსის სპეციფიკა ეხება ცვალებად კონტექსტში ენის გამოყენების, ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების, გამოთქმული იდეების ამოცნობისა და საკუთარის ფორმირების, მიღებული ცოდნის გამოყენებისა და ტრანსფერის ხელოვნებას. წიგნიერების დონე კავშირშია მათემატიკის და ლოგიკური აზროვნების შედეგებთან. თუ ბავშვს სწორად არ ესმის პირობა, ვერ ამოხსნის მათემატიკურ ამოცანას და პირიქით, ტექსტში ლოგიკური კავშირების დადგენა მათემატიკურ უნარებს მოითხოვს.

წიგნიერების ონლაინ-პორტალის გამოყენებით მოზარდებს გაუადვილდებათ:

წიგნიერების მიმართულება დაჯგუფებულია თემების მიხედვით, რაც მკითხველის მაქსიმალურ ინტერესებზეა მორგებული. ბავშვებს დახვდებათ მარტივი, სახალისო, ილუსტრირებული და შემეცნებითი რესურსი.   წიგნიერება   ⇒

________________________________________________________________________________________________________________________

ერთად ვიზრუნოთ ბავშვებზე.

ლოგიკმეტრის გუნდი ©

2 200 229