მეოთხე საფეხური
» 2.4 რიცხვის წარმოდგენა ჯამის სახით
დრო
00:00:00
ტესტი
0
ვაშლები
ქულა
0